Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN APN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de advisering over of de bemiddeling bij het sluiten van een financieel product en de daarbij door APN te verrichten werkzaamheden.

2. De dienstverlening van APN is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over pensioenen(3e pijler), verzekeringen, en aanverwante financiële producten. Ten aanzien van beleggingsproducten treedt APN enkel op als cliënten remisier, zij verricht geen vermogensbeheer of andere vormen van effectenbemiddeling zoals het doorgeven van orders. De dienstverlening van APN richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van beleggingsadviezen. Nadere informatie over onze dienstverlening en werkwijze staat vermeld op onze website www.apnoord.nl.

3. Cliënt dient zich te realiseren dat de dienstverlening van APN in belangrijke mate plaatsvindt op basis van gegevens die de cliënt haar verschaft. Cliënt is jegens APN dan ook gehouden alle informatie en gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke dienstverlening. Deze gegevens en informatie dienen tijdig, correct en volledig aan APN te worden aangeleverd.
Tot de door de cliënt te verschaffen gegevens en informatie behoren onder meer, doch niet uitsluitend, alle eventuele kredieten en BKR registraties, eventuele gezondheidsbezwaren (bij inkomens- en/of levensverzekeringen), inkomensgegevens van de cliënt zijn eventuele partner en de gezinssituatie alsmede bijzondere financiële (vaste) lasten.

4. APN is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de cliënt onjuist, onvolledig en/of niet tijdig verstrekte informatie.

5. Indien APN bij de uitvoering van haar werkzaamheden een voor cliënt redelijkerwijs kenbare vergissing maakt, is cliënt gehouden, op straffe van verval van zijn rechten, APN daarvan onverwijld in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.

6. Cliënt dient APN tijdig in te lichten over relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen, en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed is op het advies of de bemiddelingswerkzaamheden van APN.

7. APN zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, notarissen en makelaars) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. APN is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. APN is door cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is aansprakelijkheid van APN voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het niet volledig of niet tijdig voldoen aan haar verplichtingen, beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van APN is gedekt, indien deze aansprakelijkheid onder de dekking valt. Indien in enig geval de schade niet door de verzekering wordt gedekt, of de verzekeringsmaatschappij weigert tot uitkering over te gaan, is aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste € 2.500,-.

9. Aansprakelijkheid van APN voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en immateriële schade is uitgesloten. APN is evenmin aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.

10. Alle aanspraken tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst met APN, tot vordering van nakoming en/of tot schadevergoeding, komen te vervallen na verloop van 1 jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

11. Voor de advisering en bemiddeling bij pensioen(3e pijler)- en verzekeringsovereenkomsten wordt mogelijk een vooraf afgesproken honorarium aan de cliënt in rekening gebracht; Voor overige werkzaamheden, anders dan advisering en bemiddeling bij hypotheken, pensioenen en verzekeringen, zal het honorarium eveneens schriftelijk tussen APN en de cliënt worden vastgelegd.

12. Alle dienstverlening van APN en alle door haar met de cliënt gesloten overeenkomsten worden, ook in hun gevolgen, beheerst door Nederlands recht.

13. APN is aangesloten bij het Kifid gevestigd te Den Haag. Eventuele klachten kunnen door de cliënt aan dit instituut worden voorgelegd. Beslissingen van het Kifid zijn niet bindend, maar APN zal er naar streven een eventuele uitspraak van het Kifid zo veel mogelijk na te leven.

01-2017