Dienst-verlening

APN
“Kwaliteit in Zekerheid”

Dienstverleningsdocument en
Dienstenwijzer

Welkom bij APN

Dit document geeft u een helder beeld van de uitgebreide dienstverlening van APN. Het is informatief van opzet en verplicht u tot niets. Als wij met u bindende afspraken
maken over onze beloning en/of onze diensten, dan leggen wij dit eerst vast in een aparte
overeenkomst.

· APN is een zelfstandig  assurantie kantoor dat   zich richt op de
hypothecaire financiering van de eerste eigen woning of een tweede woning c.q.
beleggingspand.

· Naast hypotheken is APN ook uw solide partner bij het adviseren in
verzekeringen, financiële producten en aan hypotheek verwante zaken zoals
taxatierapporten, technische keuringen, notarisservice en het aan- en verkooptraject van
woningen.

· In onze bedrijfsvoering leggen wij de nadruk op het verstrekken van deskundige
informatie, vrijblijvend advies en een doortastende bemiddeling richting bank,
verzekeraar of andere partij.

· Wij voldoen aan alle wettelijke eisen die aan onze dienstverlening worden gesteld. Onze
kennis blijft op peil door regelmatig opleidingen te volgen. Nieuwe ontwikkelingen in de
branche houden we nauwlettend in de gaten.

· De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt krachtens de wet toezicht op de
deskundigheid en integriteit van onze dienstverlening. Ons kantoor is bij de AFM
geregistreerd onder nummer 12007326. Het register van financiële adviseurs kunt u
raadplegen op www.afm.nl.

· De AFM heeft bindende spelregels opgesteld voor financiële dienstverleners. Eén van
deze regels is dat wij u voorafgaand aan het adviseren of aanbieden van een financieel
product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving geven van onze
dienstverlening en de daarbij behorende verdiensten. Dit gebeurt in de vorm van dit
Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer. De informatie die u hierin aantreft is
opgesteld conform de Wet Financiële Dienstverlening.

 

Wat doet APN voor u als cliënt?

· Deskundig informeren
· Raad geven/adviseren
· Bemiddelen
· Onderhandelen

Dit doet APN op het gebied van:

· Nieuwe en bestaande hypotheken
· Verzekeringen
· Financiële producten en diensten
· Onroerendgoedtransacties
· Aanverwante producten, zoals taxaties en notarisservice
· Overige kwesties

APN is een zelfstandig assurantiekantoor. Er zijn geen andere partijen die een belang of aandeel in ons bedrijf hebben. Wij hebben in vrijheid overeenkomsten gesloten met verschillende aanbieders van financiële producten en aanverwante zaken. Dit is noodzakelijk om met deze partijen te kunnen samenwerken. Met een select aantal partijen is de samenwerking geïntensiveerd.
Dit heeft geleid tot een stabielere kwaliteit van onze dienstverlening.

Wij geven op uw verzoek graag aan bij welke partijen wij regelmatig zaken onderbrengen.
APN bemiddelt tussen partijen en is zelf géén partij in de overeenkomsten die tussen cliënt en bank, verzekeraar of andere partij tot stand komen
.
Wij zijn uiteraard wél partij in de overeenkomsten die wij met cliënten sluiten als adviseur/bemiddelaar. Het is onze taak om u helder te informeren en te adviseren over financiële producten en diensten. En om namens u deskundig te bemiddelen en te onderhandelen bij het sluiten van gewenste overeenkomsten. Wij zijn verzekerd tegen eventuele schade die voortkomt uit onze dienstverlening.

Intake gesprek
Voordat wij voor u aan het werk gaan, houden wij eerst een (gratis) intakegesprek. Na afloop
van dit gesprek beslist u of u van onze diensten gebruik wenst te maken.

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer
Voor of tijdens het intakegesprek overleggen wij u dit Dienstverleningsdocument. Zo krijgt u
een duidelijke indruk van onze werkwijze.

Bemiddelingsovereenkomst
De exacte afspraken die wij maken over onze samenwerking, worden vastgelegd in een
bemiddelingsovereenkomst die wij u voorleggen. U krijgt uiteraard alle tijd om deze
bemiddelingsovereenkomst rustig door te lezen, vóórdat u deze ondertekent en aan ons
retourneert.

Cliëntprofiel opstellen
In het geval van zogenaamde complexe advisering van bijvoorbeeld een hypotheek,
vindt eerst een wettelijk verplichte complete inventarisatie van relevante gegevens plaats.

Dit gebeurt schriftelijk door het opstellen van een cliëntprofiel. Hiermee krijgen wij een
goed beeld van uw doelstellingen, uw inkomen en vermogenspositie, uw kennis en
uw risicobereidheid. Het opgestelde cliëntprofiel wordt aan u teruggekoppeld en
ter bevestiging en akkoord door u ondertekend. Wij gebruiken het profiel
uitsluitend voor de (re)constructie van ons advies.

Het bemiddelingstraject
Vanaf de start van het bemiddelingstraject kunt u van ons een proactieve houding
verwachten. Wij begeleiden u gedurende het hele traject en houden u op de hoogte, totdat
onze gezamenlijke doelstelling is bereikt. Na afloop zullen wij het betreffende traject met u
evalueren en afronden.

Serviceabonnement
Uiteraard begeleiden wij u graag bij meerdere trajecten. Als betrokken adviseurs kunnen wij
u door het jaar heen direct ondersteunen bij uw verzekeringen of hypotheek. Zodat u er
zelf geen omkijken meer naar heeft. Wij beschouwen u met genoegen als vaste relatie van ons kantoor. U kunt hiervoor een serviceabonnement bij ons afsluiten.

Inhoud van Serviceabonnement

· Beheer van polis en hypotheek, inclusief gratis gebruik van onze kennis en expertise.
- telefonisch/e-mail advies en het uitvoeren van (eenvoudige) wijzigingen.
· Gratis afhandeling van schades.
· Iedere twee jaar een gratis updategesprek.
· 10% korting op toekomstige adviestrajecten.

Cliënten die niet voor een servicepakket kiezen, worden uiteraard nog altijd met
dezelfde deskundigheid en service door ons geholpen. Deze cliënten ontvangen in de
toekomst een vooraf overeengekomen rekening voor onze dienstverlening.

Wat doet u als u een klacht heeft?
Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een
klacht hebben of ontevreden zijn over onze dienstverlening? Dan verzoeken wij u ons daar
zo spoedig mogelijk schriftelijk over te informeren.
Alle schriftelijke klachten worden door de directie behandeld volgens een interne
klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure?
Dan kunt u deze bij ons opvragen

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid).

Kifid

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.004307.
Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de
Geschillencommissie Kifid.

 

Hoe en hoeveel betaalt u voor diensten van APN?
De wetgever verplicht onze beroepsgroep om de beloning die wij ontvangen voor onze
bemiddeling aan u te melden.

U betaalt voor onze dienstverlening via een nota, een provisie of een combinatie hiervan.
Voordat wij voor u aan een opdracht beginnen, krijgt u van ons een indicatie van de
kosten én de bijkomende provisie die wij eventueel van productaanbieders ontvangen.
Vóór het afsluiten van een overeengekomen product of dienst, krijgt u van ons een exacte
opgave van uw kosten en onze verdiensten.

Indien meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de
hoogte van de financiële consequenties die dit voor u en ons heeft.

 

Kostenindicatie voor u als cliënt
· Een compleet regulier hypotheekadvies- en bemiddelingstraject kost u 1% van de hoofdsom
met een minimum van € 1250,- .
· Uurtarief voor adviseur € 75,-.
· Uurtarief voor medewerker € 35,-.
· Behandelkosten los taxatierapport € 75,-.
· Behandelkosten losse bankgarantie €75,-.
· Serviceabonnement : € 60,- per jaar.
Tenzij anders vermeld en voor zover van toepassing zijn bedragen inclusief BTW.

Indicatie van de beloning die APN van banken en verzekeraars ontvangt
Provisiebeloning
· Hypotheken: eenmalig 0,5% tot 1,1% van de hoofdsom. Doorloop 0,01% tot
0,25% per jaar. Extra beloning over bepaalde opbouwdelen: 0,5% tot 1,5%
van de hoofdsom. (Indien op hypotheken door cliënt i.p.v.
afsluitprovisie via een nota wordt betaald, ontvangen wij alleen nog de
eventuele extra beloning).
· Losse levensverzekeringen/ overlijdensrisicoverzekeringen
(ORV’s): 3,5% x som van de premies.
· Overige verzekeringen: 10% tot 17,5% van de jaarlijkse premie.
Indien er in de praktijk afwijkingen zijn op bovengenoemde percentages, dan zullen wij u
hierover informeren.

 

 

Tot slot

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen
wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming
persoonsgegevens worden behandeld.

 

 

Wij danken u voor uw vertrouwen in onze dienstverlening.